COVID-19: od stredy 20. mája pristupujeme k výraznému uvoľňovaniu opatrení

COVID-19: od stredy 20. mája pristupujeme k výraznému uvoľňovaniu opatrení

Pridané: 20.5.2020Na Slovensku pristupujeme vzhľadom na pretrvávajúcu priaznivú epidemiologickú situáciu od stredy 20. mája k výraznému uvoľňovaniu opatrení, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia COVID-19.

A)S účinnosťou od 20. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky nasledovné zariadenia: prírodné a umelé kúpaliská podľa § 19 zákona č. 355/2007 Z. z., telovýchovnošportové zariadenia podľa § 22 zákona č. 355/2007 Z. z., zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z., prevádzky poskytujúce služby wellness (sauny, vírivky, kúpele, zábaly), hydromasáže a ďalšie mokré procedúry (napr. ichtyoterapia, hirudoterapia), soľné jaskyne, kryokomory, fitness centrá, kasína, nočné kluby, vnútorné verejné priestory zoologických a botanických záhrad.

Toto opatrenie neplatí pre:

1. prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne podľa § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z. na základe návrhu lekára,

2. vonkajšie telovýchovno-športové zariadenia, bez šatní a spŕch,

3. umelé kúpaliská (plavárne) na účely tréningov pre športové kluby,

4. vnútorné telovýchovno-športové zariadenia na účely tréningov pre športové kluby,

5. zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z. z.,

6. školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (Centra pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie a Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva),

7. zariadenia školského stravovania za účelom prípravy stravy pre deti alebo seniorov,

8. zariadenia, v ktorých sa prevádzkuje individuálne vyučovanie s jedným žiakom.

 

 

B) S účinnosťou od 20. mája 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. pre nakupujúcich (zákazníkov) a zamestnancov dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení:

- vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach verejného stravovania,

- pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

- zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m,

- počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky, táto podmienka sa nevzťahuje na deti,

- na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu,

- vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,

- zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko.

 

V záujme zabezpečenia kvality ovzdušia v budovách sa odporúča:

- v priestoroch všetkých prevádzok, pokiaľ to prevádzkové a hygienické podmienky umožňujú, často a intenzívne vetrať, prednostne prirodzeným vetraním prostredníctvom otvorených okien (aj v budovách s núteným vetraním),

- pri zabezpečovaní vetrania vzduchotechnickým zariadením sa odporúča zvýšiť výmenu vzduchu vo všetkých priestoroch a zabezpečiť jeho trvalý chod,

- vzduchotechniku nastaviť na nominálny prietok vzduchu cca 2 hodiny pred začiatkom prevádzky a nastaviť na nižší prietok vzduchu cca 2 hodiny po skončení prevádzky; v čase, keď budova nie je používaná, nevypínať vetranie, ale ho udržiavať v prevádzke pri nižšom prietoku vzduchu,

- ak bola vzduchotechnika počas posledných dvoch mesiacov mimo prevádzky, odporúča sa zabezpečiť vetranie priestorov vzduchotechnickým zariadením minimálne 24 hod. pred otvorením prevádzky,

- vyhnúť sa otváraniu okien na toaletách, ak sú odvetrávané núteným vetraním,

- nepoužívať rotačné výmenníky tepla alebo sa uistiť, že nevykazujú netesnosti, ktoré by umožňovali prienik odpadového vzduchu do privádzaného vzduchu,

- prepnúť recirkulačné jednotky na 100 % prívod vonkajšieho vzduchu, ak je to technicky možné,

- nepoužívať čističky vzduchu, ktoré nemajú HEPA filter,

- využívať všetky možnosti podtlakového odvetrávania (ventilátory) v sále, na toaletách aj v kuchynských priestoroch,

- pravidelnú výmenu a údržbu filtrov vykonávať pomocou bežných ochranných opatrení vrátane ochrany dýchacích ciest.

 

Prevádzky verejného stravovania sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

- otváracie hodiny týchto prevádzok spôsobom predaja mimo donáškovej služby sa obmedzujú na hodiny od 6:00 hod. do 22:00 hod.,

- medzi stolmi musia byť zachované odstupy minimálne 2 m,

- za jedným stolom môžu byť prítomné iba skupiny 2 osôb, alebo skupina rodičov s deťmi, alternatívne za jedným stolom môže sedieť viac takýchto skupín, pokiaľ je možné medzi nimi dodržať odstup najmenej dva metre,

- vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi (vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel),

- ak sa používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné zabezpečiť jeho strojové umývanie pri teplote 80°C za použitia vhodného umývacieho prostriedku (§ 9 ods. 4 písm. g) vyhlášky č. 533/2007 Z. z.) a prípadne aj za použitia vhodného dezinfekčného prostriedku; umytý riad neutierať textilnými utierkami ale uložiť ho do zariadenia na odkvapkávanie riadu (na prípadné dosušenie/leštenie používať jednorázové papierové utierky); zakazuje sa ručné umývanie kuchynského riadu,

- obsluhujúci personál používa tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov vykonáva dezinfekciu rúk,

- príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale má byť prinesený personálom k pokrmu zabalený do papierovej servítky,

- hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

- zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),

- vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu.

 

Prevádzky ubytovacích zariadení sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

- zakazuje sa prevádzka wellness centier, fitness centier, bazénov,

- ubytovávať zákazníkov iba v ubytovacích priestoroch so samostatnou kúpeľňou a WC,

- zachovať časový odstup medzi ubytovaním zákazníkov do tých istých ubytovacích priestorov minimálne 24 hodín.

 

Prevádzky taxislužieb prepravujúcich osoby sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

- vodič musí mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),

- cestujúci musia sedieť na zadných sedadlách,

- odporúčame zabezpečiť vhodné oddelenie priestorov vodiča od priestoru pre pasažiera, zabraňujúce voľnému prieniku aerosólu medzi týmito priestormi,

- po každom zákazníkovi absolvovať prestávku minimálne 15 minút,

- vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov a to po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,

- klimatizácia v priestore pre zákazníka musí byť vypnutá.

 

Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

- zamestnanci musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka)

- zamestnanci vykonávajúci starostlivosť o telo zákazníka, okrem zamestnancov solárií, sú povinní súčasne pri svojej činnosti používať ochranný štít tváre alebo ochranné okuliare,

- upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta (pracovné stoly, kreslá, umývadlá, vanička na nohy),

- dezinfekciu vykonávať po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,

- ochrana dýchacích ciest zákazníkov sa v nevyhnutnom čase nemusí použiť pri úkonoch ktoré to neumožňujú (ošetrenie tváre, strihanie, umývanie vlasov).

 

Prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

- vodič a inštruktor musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),

- praktický výcvik vo vedení vozidla a údržby vozidla možno vykonávať len za účasti jedného účastníka vodičského kurzu a jedného inštruktora; pri konaní skúšky sa počet osôb rozširuje o jedného skúšobného komisára prítomného v kabíne vozidla,

- po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, ktorý absolvuje jeden účastník kurzu musí byť interiér vozidla, najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,

- medzi jednotlivými jazdami vozidlom pri zmene účastníka kurzu musí byť prestávka v trvaní najmenej 15 minút,

- pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú (napr. ochranné rukavice),

 

Prevádzky knižníc sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

- zaistiť, aby pracovníci knižnice nosili pri kontakte s knihami a obdobnými predmetmi rukavice,

- po vrátení knihy sa odporúča ju odložiť a ďalšiu manipuláciu s ňou umožniť až po uplynutí 24 hodín.

 

Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

- obmedziť predaj vstupeniek (miesteniek) tak, aby boli dodržané dvojmetrové odstupy sediacich divákov. Dvojsedačka, alebo dve sedadlá vedľa seba môžu byť predané iba na požiadanie a to pre rodinných príslušníkov alebo pre partnerov,

- hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

- zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),

- vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,

- pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (klučiek, držadiel, pultov),

- zakazuje sa predaj a konzumácia pokrmov alebo nápojov,

- vo foyeroch budú zrušené všetky miesta na sedenie (prenosné budú odstránené, pevné ohradené páskou). Návštevníci po zakúpení vstupeniek musia zaujať svoje miesto v sále,

- prevádzkovateľ zabezpečí aspoň jednu osobu, ktorá dohliada na dodržiavanie uvedených pravidiel.

 

Prevádzky umelých kúpalísk (plavární) sú súčasné povinné dodržiavať nasledovné:

- vstup majú umožnený len členovia športových klubov,

- zabezpečí sa meranie teploty a osobám s teplotou vyššou ako 37,0 °C sa nepovolí vstup na kúpalisko,

- vedie sa evidencia osôb s pobytom v bazéne,

- zabezpečí sa časový interval medzi striedaním športových klubov pre dezinfekciu používaných priestorov (šatne, WC a sprchy), ktorá sa vykoná prípravkami s virucídnymi účinkami po každej skupine,

- zabezpečí sa, aby členovia športového klubu s výnimkou pobytu vo vode a sprchovania používali rúško,

- zabezpečí sa, aby členovia športových klubov po pobyte v bazéne v čo najkratšom čase opustili priestory kúpaliska,

- pred obnovením prevádzky umelého kúpaliska sa musia bazény bez recirkulácie vypustiť, mechanicky vyčistiť, vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami a napustiť novou vodou. Pri bazénoch s recirkuláciou sa musí prečistiť celý objem vody na recirkulačnom zariadení. Vyčistiť a vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami sa musí technické príslušenstvo bazénov vrátane rozvodov a recirkulačných zariadení. Dezinfekcia musí zahŕňať dostatočné postupy na likvidáciu mikrobiologického znečistenia vrátane legionel (napr. termodezinfekciu),

- prevádzka bazéna môže byť obnovená iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie; bazény nesmú mať funkčné atrakcie, pri ktorých dochádza k tvorbe aerosólov,

- pri vstupe na kúpalisko sa aplikuje zákazníkom dezinfekcia na ruky,

- pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické postupy. V bazénoch sa spravidla udržiava obsah voľného chlóru od 0,5 mg/l do 1 mg/l,

- na umelých kúpaliskách sa zabezpečuje dostatočné vetranie; prednostne sa využíva prirodzené vetranie,

- na kúpaliskách je potrebné zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie (prípravkami s virucídnymi účinkami) plôch, priestorov, športových pomôcok a zariadení kúpalísk. Zintenzívniť je potrebné najmä čistenie často dotykových povrchov (toalety, dvere, stoly, sedadlá, operadlá, zábradlia),

- hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

- na kúpaliskách je potrebné zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk).

 

Prevádzka zoologických záhrad je súčasne povinná:

- zverejniť na viditeľnom mieste oznam o povinnosti dodržania odstupu od zvierat minimálne 2 metre,

- nesprístupniť vnútorné verejne prístupné priestory zoologických záhrad.

 

Prevádzka botanických záhrad je súčasne povinná:

- nesprístupniť vnútorné verejne prístupné priestory botanických záhrad.

 

Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

- vstup a pobyt v zariadení umožniť len osobám s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka),

- zabezpečiť voľne dostupnú dezinfekciu rúk pre účely jej pravidelného používania,

- pravidelne sledovať zdravotný stav osôb zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa),

- obmedziť odbornú činnosť s klientmi na urgentné prípady za dodržania všeobecných epidemiologických preventívnych opatrení,

- zabezpečiť starostlivosť o klientov zariadenia alebo o klientov v krízovej situácii online a telefonicky, uzatvoriť zariadenia pre verejnosť, zakázať návštevy a pohyb cudzích osôb v priestoroch.

 

Zariadenia školského stravovania za účelom prípravy stravy pre deti alebo seniorov sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

Ad I/ pre seniorov:

1. Prevádzkovateľ zariadenia školského/predškolského stravovania oznámi miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva , že bude realizovať poskytovanie stravy pre seniorov.

2. Prevádzkovateľ predloží pred zahájením tejto činnosti na miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva dodatok prevádzkového poriadku, vypracovaný na aktuálne podmienky pre konkrétne zariadenie a v nadväznosti na aktuálnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorý musí obsahovať najmä:

 

A/ Preventívne opatrenia pre zamestnancov:

- relevantný spôsob kontroly aktuálneho zdravotného stavu zamestnancov (zmeria si teplotu sám doma, v prípade zvýšenia teploty nad fyziologickú úroveň nejde do práce, oznámi skutočnosť zamestnávateľovi, kontaktuje ošetrujúceho lekára, lekára kontaktuje aj v prípade zdravotných ťažkostí v súvislosti s respiračným systémom (kašeľ, sťažené dýchanie, nádcha);

- pokiaľ zamestnanec žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou s ochorenia COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte, alebo v blízkej rodine je niektorý príslušník rodiny v karanténe, bezodkladne oznámi túto skutočnosť zamestnávateľovi

– v takomto prípade je z prípravy stravy vylúčený;

- preškoliť a viesť dokumentáciu o preškolení zamestnancov o poznatkoch, všetkých preventívnych opatreniach, ktoré musí poznať a realizovať v praxi každý zamestnanec ohľadom ochorenia COVID-19;

- upraviť spôsob sanitácie v prevádzke (druhy používaných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, čistiacich pomôcok), vedenia dokumentácie o vykonávaní sanitácie v prevádzke;

- rešpektovať zásady pre zamestnancov vypracované v súlade s odporúčaniami Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre verejnosť, najmä:

- umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu;

- nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa i úst;

- zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša;

- vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky respiračného ochorenia; - dodržiavať vzdialenosť najmenej dva metre medzi sebou;

- nechodiť do oblastí s vysokou koncentráciou ľudí;

- v domácnosti dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov;

- nosiť ochranné rúško v uzavretých priestoroch, na nákupoch, v hromadnej doprave, všade tam, kde sa zhromažďuje väčší počet ľudí;

- v prípade ochorenia zostať doma a telefonicky kontaktovať svojho zamestnávateľa a ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby;

- spôsob dodávania, príjmu a preberania tovaru;

- spôsob prípravy pokrmov – prísne dodržiavanie zásad systému HACCP - základným predpokladom systému je dodržiavanie správnej výrobnej a hygienickej praxe, ktorá tvorí základ a vytvára vhodný rámec systému kritických bodov pri výrobe a manipulovaní s potravinami;

- spôsob balenia a výdaja stravy a povinnosti pre zamestnancov, ktorí zabezpečujú balenie stravy:

- spôsob balenia stravy pre dodávanie stravy do zariadení, ktoré prevádzkovateľ dodáva v prepravných termonádobách resp. termoportov

- spôsob balenia stravy pre rozvoz - balenie stravy je možné vykonávať len do jednorazových nevratných obalov;

- spôsob rozvozu stravy, vykonávanie sanitácie a dezinfekcie prepravného vozidla, dezinfekcie termoportov, termonádob;

- zákaz pohybu cudzích osôb v priestoroch zariadení školského stravovania;

 

B/ Súčasťou prevádzkového poriadku musí byť aj vypracovaný krízový plán, ktorý musí obsahovať:

1. Kapacitu stravovacieho zariadenia (počet pripravených jedál).

2. Zodpovednú osobu za prevádzku, zástupcu - telefonický kontakt, mailovú adresu, tak, aby vždy bola jedna zodpovedná osoba zastihnuteľná, vrátane osobnej prítomnosti v prevádzke.

3. V prípade ochorenia alebo nariadenej karantény zamestnancovi prevádzky zariadenia školského stravovania musí spôsob riešenia prípravy stravy (napr. vytvorenie pracovných skupín, ktoré podľa rozpisu pripravujú stravu a tieto skupiny nie sú vo vzájomnom kontakte).

 

 Ad II/ pre deti:

1. Pre prípravu a výdaj stravy obdobne platia ustanovenia uvedené v bode I. vrátane vypracovania prevádzkového poriadku.

2. Pre deti je možné pripravovať a podávať stravu podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Strava bude deťom distribuovaná prostredníctvom ich rodičov, alebo zákonných zástupcov, ktorí stravu fyzicky vyzdvihnú pri výdajnom okienku za dodržania nasledovných hygienických podmienok:

- vhodného prekrytia horných dýchacích ciest (rúško, šál, šatka)

- dodržiavanie 2 m odstupov

- rešpektovanie minimálneho kontaktu, vrátane zákazu podávania rúk. personál, vydávajúci výrobky, je povinný používať jednorazové rukavice Prevádzky obchodných domov v zmysle § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 377/2004 Z. z. sú súčasne povinné:

- zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),

- hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

- vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,

- vo foyeroch budú zrušené všetky miesta na sedenie (prenosné budú odstránené, pevné ohradené páskou),

- v priestoroch určených na konzumáciu pokrmov alebo nápojov platia podmienky pre prevádzky verejného stravovania,

- zabezpečiť uzavretie vnútorných detských ihrísk a priestorov obdobných voľnočasových aktivít pre deti.

 

 

C) S účinnosťou od 20. mája 2020 do odvolania sa nariaďuje pre každú nedeľu v mesiaci uzatvoriť všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby a zároveň sa pre každú nedeľu v mesiaci nariaďuje prevádzkovateľom priestorov maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok (sanitárny deň). Tieto povinnosti sa nevzťahujú na:

1. prevádzky veterinárnych ambulancií,

2. verejné lekárne uvedené v rozpise organizácie poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby zverejnenom na webovom sídle príslušného samosprávneho kraja podľa § 135 ods. 4 zákona č. 362/2011 Z. z.,

3. verejné lekárne a nemocnične lekárne s oddelením výdaja verejnosti s miestom výkonu činnosti v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby podľa vyhlášky MZ SR č. 22/2018 Z. z. so schváleným prevádzkovým časom zahŕňajúcim nedeľu v prípade, ak v sídle tohto pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby nie je zabezpečený výkon lekárenskej pohotovostnej služby spôsobom uvedeným v bode 2,

4. nemocničné lekárne,

5. čerpacie stanice pohonných hmôt a palív, samoobslužné autoumyvárne,

6. prevádzky telekomunikačných operátorov,

7. prevádzky verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,

8. prevádzky poštových, bankových a poisťovacích služieb,

9. prevádzky donáškových služieb,

10. prevádzky ubytovacích zariadení,

11. prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne podľa § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z. na základe návrhu lekára,

12. vonkajšie športoviská,

13. zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z. z.,

14. vonkajšie priestory zoologických záhrad a botanických záhrad a prevádzky v ich priestoroch,

15. vonkajšie turistické atrakcie,

16. múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene,

 

D) S účinnosťou od 20. mája 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom predajní potravín a predajní drogérií nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.

 

E) S účinnosťou od 20. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach, ktorými sú:

1. denné stacionáre,

2. zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby,

3. zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby,

4. špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby,

5. domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby,

6. denné centrá (bývalé kluby dôchodcov),

7. zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (bývalé detské jasle).

Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim. Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/3795/2020 zo dňa 05.05.2020.

Miro Gáfrik

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Navrch stránky