Podrobné znenie opatrení, ktoré začínajú platiť od stredy 6.5.2020!

Podrobné znenie opatrení, ktoré začínajú platiť od stredy 6.5.2020!

Pridané: 6.5.2020Úrad verejného zdravotníctva zverejnil podrobné znenie uvoľňovania opatrení, ktoré začínajú platiť od dnes - stredy 6. mája. 

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020.

 

 

Opatrenia:

 

A) S účinnosťou od 06. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky nasledovné zariadenia: prírodné a umelé kúpaliská podľa § 19 zákona č. 355/2007 Z. z., telovýchovnošportové zariadenia podľa § 22 zákona č. 355/2007 Z. z., zariadenia starostlivosti o ľudské telo podľa § 23 zákona č. 355/2007 Z. z., zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z., fitness centrá, prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné prevádzky voľnočasového charakteru; rekondičné pobyty.

Toto opatrenie neplatí pre:

1. prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne podľa § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z. na základe návrhu lekára,

2. vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport, bez otvorených šatní, bazénov a spŕch, bez prítomnosti obecenstva,

3. zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z. z.,

4. prevádzky kaderníctiev, holičstiev, kozmetiky, manikúry, pedikúry, solárií, masáží (okrem mokrých procedúr – napr. hydromasáže),

5. vonkajších priestorov zoologických záhrad a botanických záhrad, s dodržaním odstupu ľudí od zvierat minimálne 2 metre,

6. vonkajšie turistické atrakcie,

7. múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene.

 

B) S účinnosťou od 06. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby v stálych architektonických objektoch združujúcich viac ako 35 samostatných maloobchodných prevádzok alebo prevádzok poskytujúcich služby, okrem:

1. všetkých predajní potravín a nápojov, vrátane ambulantného predaja, bez možnosti konzumácie na mieste,

2. predajní drogérie,

3. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,

4. predajní novín a tlačovín,

5. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,

6. prevádzok telekomunikačných operátorov,

7. prevádzok verejného stravovania,

8. prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb, vrátane sprostredkovania týchto služieb,

9. prevádzok internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškových služieb,

10. práčovní a čistiarní odevov,

11. prevádzok kľúčových služieb a opravy obuvi,

12. prevádzok kvetinárstiev.

 

C) S účinnosťou od 06. mája 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. pre nakupujúcich (zákazníkov) a zamestnancov dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení:

- vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa 3 nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach verejného stravovania,

- pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

- zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m,

- počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky, táto podmienka sa nevzťahuje na deti,

- na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu,

- vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,

- zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko.

 

Prevádzky verejného stravovania sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

- zakazuje sa prítomnosť verejnosti vo vnútorných priestoroch týchto prevádzok, okrem návštev hygienických zariadení prevádzky,

- otváracie hodiny týchto prevádzok spôsobom predaja mimo donáškovej služby sa obmedzujú na hodiny od 6:00 hod. do 20:00 hod.,

- medzi stolmi vo vonkajších priestoroch musia byť zachované odstupy minimálne 2 m,

- za jedným stolom môžu byť prítomné iba 2 osoby, alebo rodičia s deťmi,

- vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi (vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel),

- obsluhujúci personál terasy používa tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov vykonáva dezinfekciu rúk,

- hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

- zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),

- vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu.

 

Prevádzky ubytovacích zariadení sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

- zakazuje sa prevádzka wellness centier, fitness centier, bazénov a iných vnútorných priestorov voľnočasových aktivít v priestoroch ubytovacích zariadení,

- zakazuje sa podávať pokrmy a nápoje vo vnútorných priestoroch ubytovacích zariadení, s výnimkou donášky na izbu,

- ubytovávať zákazníkov iba v ubytovacích priestoroch so samostatnou kúpeľňou a WC,

- zachovať časový odstup medzi ubytovaním zákazníkov do tých istých ubytovacích priestorov minimálne 24 hodín.

 

Prevádzky taxislužieb prepravujúcich osoby sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

- vodič musí mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),

- cestujúci musia sedieť na zadných sedadlách, maximálne dve osoby s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami,

- zabezpečiť vhodné oddelenie priestorov vodiča od priestoru pre pasažiera, zabraňujúce voľnému prieniku aerosólu medzi týmito priestormi,

- po každom zákazníkovi absolvovať prestávku minimálne 15 minút,

- vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov a to po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,

- klimatizácia v priestore pre zákazníka musí byť vypnutá.

 

Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

- zamestnanci vykonávajúci starostlivosť o telo zákazníka, okrem zamestnancov solárií, sú povinní pri svojej činnosti používať ochranný štít tváre,

- upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta (pracovné stoly, kreslá, umývadlá, vanička na nohy),

- dezinfekciu vykonávať po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom, - ochrana dýchacích ciest sa v nevyhnutnom čase nemusí použiť pri úkonoch ktoré to neumožňujú (ošetrenie tváre, strihanie, umývanie vlasov).

 

Prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

- výučbu vykonávať dištančnou formou,

- vodič a inštruktor musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),

- praktický výcvik vo vedení vozidla a údržby vozidla možno vykonávať len za účasti jedného účastníka vodičského kurzu a jedného inštruktora,

- po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, ktorý absolvuje jeden účastník kurzu musí byť interiér vozidla, najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,

- medzi jednotlivými jazdami vozidlom pri zmene účastníka kurzu musí byť prestávka v trvaní najmenej 15 minút.

 

Prevádzky knižníc sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

- zaistiť, aby pracovníci knižnice nosili pri kontakte s knihami a obdobnými predmetmi rukavice,

- po vrátení knihy sa odporúča ju odložiť a ďalšia manipulácia s ňou bude možná až po uplynutí 24 hodín.

 

 

D) S účinnosťou od 06. mája 2020 do odvolania sa nariaďuje pre každú nedeľu v mesiaci uzatvoriť všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby a zároveň sa pre každú nedeľu v mesiaci nariaďuje prevádzkovateľom priestorov maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok (sanitárny deň). Tieto povinnosti sa nevzťahujú na:

1. prevádzky veterinárnych ambulancií,

2. verejné lekárne uvedené v rozpise organizácie poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby zverejnenom na webovom sídle príslušného samosprávneho kraja podľa § 135 ods. 4 zákona č. 362/2011 Z. z.,

3. verejné lekárne a nemocnične lekárne s oddelením výdaja verejnosti s miestom výkonu činnosti v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby podľa vyhlášky MZ SR č. 22/2018 Z. z. so schváleným prevádzkovým časom zahŕňajúcim nedeľu v prípade, ak v sídle tohto pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby nie je zabezpečený výkon lekárenskej pohotovostnej služby spôsobom uvedeným v bode 2,

4. nemocničné lekárne,

5. čerpacie stanice pohonných hmôt a palív,

6. prevádzky telekomunikačných operátorov,

7. prevádzky verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,

8. prevádzky poštových, bankových a poisťovacích služieb,

9. prevádzky donáškových služieb,

10. prevádzky ubytovacích zariadení,

11. prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne podľa § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z. na základe návrhu lekára,

12. vonkajšie športoviská,

13. zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z. z.,

14. vonkajšie priestory zoologických záhrad a botanických záhrad,

15. vonkajšie turistické atrakcie,

16. múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene.

 

 

E) S účinnosťou od 06. mája 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom predajní potravín a predajní drogérií nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.

 

F) S účinnosťou od 06. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach, ktorými sú:

1. denné stacionáre,

2. zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby,

3. zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby,

4. rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby,

5. špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby,

6. domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby,

7. denné centrá (bývalé kluby dôchodcov),

8. zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (bývalé detské jasle). Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim.

 


Navrch stránky